REKLAMACIJE USLED TRANSPORTNOG OŠTEĆENJA PROIZVODA

Ova vrsta reklamacija važi samo u slučaju da je prodavac isporučio robu.

Obaveza kupca je da reklamaciju prijavi najkasnije 24h od trenutka prijema robe, u suprotnom smatraće se da je roba oštećena na drugom mestu.

Roba mora biti upakovana u originalnom pakovanju i ne otvarana.

Svaki proizvod kupljen u JELENA VITOROVIĆ PR FISHERMANS SHOP obeležen je od strane prodavca, oznakom, poznatoj samo prodavcu istog. Na osnovu oznake, poznate samo prodavcu i na osnovu fakture utvrđuje se komplementarnost isporučenog i reklamiranog proizvoda.

Proizvodi koji se šalju na servis poštom ili paketnom distribucijom moraju biti propisano zapakovani u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način nama dostavljeni, a koji nisu propisano zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja, kako ambalaže tako i samog proizvoda, u toku transporta neće biti preuzeti od strane JELENA VITOROVIĆ PR FISHERMANS SHOP-a već će biti vraćene pošiljaocu o njegovom trošku. JELENA VITOROVIĆ PR FISHERMANS SHOP  ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koji nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca.

Troškove nastale transportom proizvoda do lokacije našeg servisa snosi kupac, dok ponovno slanje popravljenog ili zamenjenog artikla na adresu kupca, snosi prodavac.

REKLAMACIIJE USLED NEISPRAVNOG PROIZVODA

Obaveza kupca je da reklamaciju izvrši najkasnije mesec dana od trenutka preuzimanja robe.

Proizvod mora da ima originalno pakovanje (neoštećenu ambalažu) i deklaraciju uvoznika, u suprotnom reklamacija neće biti prihvaćena.

Kupac je dužan da putem elektronske pošte, faksom ili poštom dostavi sledeće podatke:

  • Opis reklamacije (opis kvara, uzorak kopije za potrošni material, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd.)
  • Kopiju računa prema kome je isporučena roba
  • Naziv, adresu i kontakt telefon

Usled fizičkog oštećenja, proizvod neće biti prihvaćen na reklamaciju.

Za ostale neispravnosti proizvod se šalje u servis, gde će se ustanoviti vrsta kvara.

Reklamacije utvrđuje isključivo naš servis, u suprotnom reklamacija neće biti prihvaćena.

U slučaju da servis JELENA VITOROVIĆ PR FISHERMANS SHOP utvrdi da je proizvod koji je poslat na reklamaciju ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa i biće naplaćeni svi transportni troškovi (transport od adrese kupca do našeg servisa i ponovno slanje proizvoda na adresu kupca). Proizvod će se isporučiti na adresu kupca tek nakon što kupac uplati na naš tekući račun sve nastale troškove.

JELENA VITOROVIĆ PR FISHERMANS SHOP je dužan da u roku od 15 dana donese odluku o ishodu reklamacionog zauhteva kupca.

REKLAMACIJE USLED NEISPORUČENOG PROIZVODA

Kupac je dužan da u roku od 24h prijavi nedostatak robe.

U slučaju neisporučenog proizvoda kupac je dužan da telefonskim putem, faksom ili putem elektronske pošte obavesti dobavljača.

Ukoliko je proizvod naručen, isti će mu biti isporučen u najkraćem roku.

REKLAMACIJE USLED POGREŠNE PORUDŽBINE

Poručivanje se vrši isključivo na osnovu šifre proizvoda, stoga reklamacije usled pogrešne porudžbine neće biti prihvaćene.